هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعورق یکسرگیرداربه طول L وضخامتTرابه روش finite differenceشکل مودهاوفرکانس های طبیعی رورسم واستخراج کنید
رشتهمکانیک
تبدیل انرژی
توضیحاتموضوع پروژه: یک ورق مستطیل شکل باانتهای گیردار(شرایط مرزی گیردار)وضخامت TوابعادLدرنظربگیریدوفرکانس های طبیعی وشکل مودهای آن رااستخراج کنیدوهمچنین شکل مودهای آن رارسم کنیدنوع مش بندی5×5و10×10درنظربگیریدازروش finite differenceرادرمتلب بدست آورید
قیمت به هزار تومان169
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه