هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعهدایت دایمی دو بعدی
رشتهمکانیک
طراحی کاربردی
توضیحاتسلام.ﯾﮏ ورق ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏﻧﻮاﺧﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮزي ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻊ آن را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺟﻮاب آن ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.معادﻟﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دﻣﺎي ورق را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ممنون
قیمت به هزار تومان50
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه