هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعمحاسبه بارش سالانه
رشتهعمران
مدیریت منابع آب
توضیحاتﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺳﺪي در ﺣﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداري را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪاي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻣﺎر آﺑﺪﻫﯽ )دﺑﯽ(، ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 1387ﺷﻬﺮﯾﻮر 31ﺗﺎ 1369ﺳﺎل از اول ﻣﻬﺮ 18ﺑﺎرش و دﻣﺎ در ﻣﺤﻞ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮل دادهﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎل آﺑﯽ ........ ..........در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ: دادهﻫﺎي دﺑﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، دﺑﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، دﺑﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺎرش ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ .1 آورد. ﻫﯿﺪروﮔﺮاف آﺑﺪﻫﯽ ﺣﺪاﻗﻞ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﺳﺎل آﺑﯽ ﻣﺬﮐﻮر را رﺳﻢ ﮐﻨﺪ. .2 ﻧﺤﻮه ﺗﻐﯿﯿﺮات دﺑﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎرش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﻄﻪاي رﺳﻢ و ﺧﻂ رﮔﺮﺳﯿﻮن را ﺑﺮ آن ﺑﺮازش دﻫﯿﺪ. .3 ( را ﺑﺎ دﻗﺖ y ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪي ﻣﺎﻧﯿﻨﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ و ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎي ﻋﺪدي، ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻖ ﻧﺮﻣﺎل آب ) .4 ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎهﻫﺎي ﺳﺎل آﺑﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي دﺑﯽ ﺣﺪاﻗﻞ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮاي ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ 0/0001 ﯾﺎ ذوزﻧﻘﻪاي ﺷﮑﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
قیمت به هزار تومان480
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه