هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعحل تمرين درس آمار به وسيله متلب
رشتهعمران
مدیریت منابع آب
توضیحاتنمرات نهایي درس ریاضي 20 دانشجوي دختر و پسر بصورت جدول زیر ميي باشيد . كد 1 مربوط به دانشجویان دختر و كد 2 مربوط به دانشجویان پسر میباشد. الف( میانگین و میانه و مد را محاسبه نمائید. ب( میانگین و انحراف معیار، دامنه، دامنه بین چاركي و ضریب تغییرات را برآورد نمائید. ج( رسم نمودار فراواني و جعبهاي این سري اطلاعات و تعیین توزیع نرمال مربوط به این منحني 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 كد 23 34 52 52 67 63 69 45 45 19 28 30 78 89 74 74 33 63 26 47 نمره توجه: از نرم افزار متلب جهت انجام این پروژه بهره ببرید.
قیمت به هزار تومان50
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه