هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعهدایت دایمی دو بعدی
رشتهمکانیک
طراحی کاربردی
توضیحاتسلام.ﯾﮏ ورق ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏﻧﻮاﺧﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮزي ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻊ آن را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺟﻮاب آن ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.ب( ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ 20 در 20 ﺳﻠﻮل ﺑﺎ اﻧﺪازه ﯾﮑﺴﺎن ﮔﺴﺴﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﺒﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه را ﺣﻞ ﮐﺮده و ﮐﺎﻧﺘﻮر دﻣﺎ را رﺳﻢ ﮐﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎ را در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورده و ﻧﺮم آن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ممنون
قیمت به هزار تومان60
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه