هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعفروشنده دوره گرد
رشتهصنایع
صنایع
توضیحاتکد نویسی مساله فروشنده دوره گرد که از چند نقطه مختلف شروع میشود و با توجه به زمان در دسترس ( زمان کاری فروشنده ها) و محدودیت زمان خدمت دهی به مشتریان ( پنجره زمانی مشتریان) بهینه ترین فاصله را انتخاب میکند . البته با الگوریتم زنتیک . در آخر الگوریتم یک شرط پویایی اضافه شود بطوریکه شروع الگوریتم از مکان اولین مشتری بعنوان مکان شروع حرکت فروشنده ها استفاده کندو زمان باقیمانده کاری با احتساب خدمت دهی به مشتری اول تمام فروشنده ها باشد . برای مثال ما 5 فروشنده داریم با 5 مختصات که مربوط به نقطه شروع میگردد و 30 مشتری با مختصات و پنجره زمانی و زمان خدمت درخواستی مشخص . در ابتدای حل الگوریتم یک مسیر بهینه برای هر فروشنده با توجه به زمان کاری روزانه و سایر محدودیتهای ارائه میکند . برای تکرار الگوریتم میخواهیم الگوریتم مختصات اولین مشتری که در دور قبل بعنوان مسیر بهینه انتخاب شده را بعنوان نقطه شروع بگیرد که در این صورت زمان کاری در دسترس برای هر فروشنده برابر با زمان کل منهای زمان سفر و زمان خدمت به مشتری اولش است که بعنوان مقدار جدید محدودیت استفاده میگردد و مختصات نقطه شروع مختصات اولین مشتری خواهد شد و تعداد کل مشتریها از 30 به 25 کاهش میابد و این تکرار ادامه مییابد تا الگوریتم در انتها یک جواب بهینه با توجه به نقاط بهینه قبلی تا آخرین مشتری تخصیص دهد .
قیمت به هزار تومان100
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه