هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعاعداد متحابه
رشتهعمران
ژوتکنیک
توضیحات1 اعداد متحابه 2 اعداد آرمسترانگ 3 الف) تابعی به نام isUnique بنویسید که یک آرایه دریافت کرده و تشخیص دهد اعداد تکراری در آرایه دریافتی موجود هست یا خیر. ب) تابعی بنویسید که یک آرایه دریافت کرده و بر زدن کامل (Perfect Shuffle) آرایه دریافتی را انجام دهد. به طور مثال، این تابع آرایه {11,22,33,44,55,66,77,88} را به آرایه {11,55,22,66,33,77,44,88} تبدیل خواهد کرد. ج) تابعی بنویسید که n عنصر اول آرایه a را k موقعیت به سمت راست (یا اگر k منفی است، k- موقعیت به سمت چپ) دوران دهد. k عنصر آخر آرایه به سمت ابتدای آرایه بر می‌گردند: rotate(a, int k) به طور مثال، فراخوانی rotate(a,3) آرایه {22,33,44,55,66,77,88,99} را به آرایه {77,88,99,22,33,44,55,66} تبدیل می‌کند. فراخوانی rotate(a,-5) نیز همین اثر را خواهد داشت. د) برنامه‌ای بنویسید که ابتدا یک آرایه از ورودی دریافت نماید. سپس با استفاده از توابع فوق، چنانچه آرایه یکتا (Unique) بود، عناصر آن را بر هم زند (Shuffe) و سپس در خروجی چاپ نماید، در غیر اینصورت عددی از کاربر دریافت کرده و به آن تعداد، آرایه را چرخانده (Rotate) و سپس نمایش دهد.
قیمت به هزار تومان70
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه