هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعدرونیابی یک تابع با نقاط چبیشف
رشتهریاضی
ریاضی کاربردی
توضیحاتبرنامه ی اول درونیابی یک تابع داده شده با استفاده از نقاط متساوی الفاصله و با استفاده از نقاط چبیشف برنامه ی دوم، با استفاده از فرمول تصویر و ماتریس عملیاتی انتگرال, مقدار خطای تقریب تابع و تقریب انتگرال تابع را بدست آورید
قیمت به هزار تومان182
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه